Публічний договір про придбання товаруДокумент, положення якого викладені нижче по тексту, с публічною офертою та публчним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, авторизація на веб-сайті https://battlersport.com/ є акцептом даної оферти, що приpівнюється до укладення публічного договору про придбання товару (надалі-«Договір») на умовах викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають придбати товари Магазину, а також мають можливість одержання таких товарів.

Фізична особа-підприємець ФОП Фролов Сергій Валентинович який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі по тексту «Магазин» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі — «Замовник») придбати товари, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Акцепт-надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Оферта -пропозиція Магазину, розміщена в мережі Інтернет за https://battlersport.com/ та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних oсіб, приєднання до Публічного договору про придбання товару.
Персональні дані-відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або пропозиція Магазину, розміщена в мережі Інтернет яка може бути конкретно ідентифікована.

Товари-речі/боксерська амуніція, які збуваються Магазином, та зазначені Магазином у відповідному розділі веб-сайту Магазину.

Публічний договір- договір, в якому одна сторона- підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання товарів кожному, хто до неї звернеться.
Тарифи (ціна товару)-платіж, розмір якого встановлюсться Магазином як вартість певних товарів для Замовника.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Магазин надає Замовнику, а Замовник приймає товари, розміщені на веб-сайті за адресою https://battlersport.com/ (надалі- веб-сайт) лише після здійснення Замовником оплати на розрахунковий рахунок Магазину.

2.2. Товари надаються на платній основі, шляхом надсилання їx Замовнику.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Bci зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на веб-сайті Магазину.

2.5. Bсi умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Магазину, Перед купівлею товару Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якшо Замовник не погоджусться з умовами даного Договору, він не має права придбати товар, що збувається Marазином.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Магазином у даний Договір або з новими тарифами на товари, Замовник зобов'язується припинити користування Товарами.

Згідно з Законом України «Про захист прав споживачів», Постановою Кабінету Міністрів України №172, затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну або поверненню (Постанова КМУ від 19 березня 1994 № 172).


2.7. 2.8. Будь-яка з наступних дій вважасться акцептом цього Договору:

- факт авторизації Замовника на Веб-сайті Магазину та оформлення замовлення Товарів на веб- caйті Мaгазину https://battlersport.com/

- оплата Товарів Магазину на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Мaгазину https://battlersport.com/
- письмове (в т. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цыого підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на веб-cайті Магазину та неможливістю здійснити оплату та/або авторизаию.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відловідно до умов даного Договору, Магазин бере на себе зобов'язання протягом його терміну надати товари, шляхом надсилания їх 3амовнику, розташованої в мережі Інтернет за адресою: https://battlersport.com/ , aа Замовник - приймає вказані товари та оплачує іх, згідно з умовами цього Договору.

3.2. Вичерпна інформація про товари, а також інша необхідна інформація вказана на веб-сайті Магазину, розмішеного в мережі Інтернет за адресою: https://battlersport.com/

3.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на веб-сайті Marазину : https://battlersport.com/

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вважасться укладеним без Його подальшого підписания з моменту авторизації Замовника на веб-сайті Магазину: https://battlersport.com/ та/або здійснення оплати на розрахунковий рахунок Магазину, шо свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без nідписания письмового примірника Сторонами.

4.2. Дії, зазначені в п. 4.1 Договору та вчинені Замовником, с підтвердженням повного та безумовного акцептувания останнім публічної оферти.

4.3. Договір, уклалений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, мас юридичну силу згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюсться до письмово уклаленого договору.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Mагазин зобов'язаний:
5.1.1.Свосчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Товари, визначені цим Договором.
5.1.2. У разі неможливості виконания своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії шодо усунення перешкоди для виконання зобов'язань по цьому Договору.
5.1.3. Публікувати на веб-сайті інформацію про зміну Товарів, інших умов надання Товарів, в тому числі, про зміну банківських реквізитів.
5.1.4.Iнформувати Замовника про Товари та умови їх придбання на веб-сайті https://battlersport.com/

5.2. Магазин мас право:
5.2.1.Отримувати від Замовника оплату своїх товарів відповідно до умов Договору.
5.2.2. Не надавати Товари Замовникові у разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Товарів), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
5.2.3. Відмовити в наданні товарів Замовнику без пояснення причин, повернувши йому сплачені кошти.
5.2.4.3мінювати і доповнювати даний Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на веб-сайті Магазину.
5.2.5.Iнші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.3. Замовник зобов'язаний:
5.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Магазином за Товари відповідно до умов Договору.
5.3.2. Користуватися Товарами відповідно до правил, опублікованих на веб-сайті Магазину та умов цього Договору.
5.3.3. Контролювати зміну та/або оновления інформації, опублікованої на веб-сайті Магазину.
5.3.4. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Магазином своїх зобов'язань за Договором, в тому числі, доступ до персональних даних.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Вимагати від Магазину надання якісних Товарів своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
5.4.2.Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Товари Магазину.
5.4.3.Оформити замовлення Товарів, зазначених на відповідній сторінці веб-сайту https://battlersport.com/
5.4.4. Bідмовитися від отримання Товарів та здійснити повернення, раніше сплачених, коштів за умови, коли надання Товарів ще не розпочалося.
5.4.5.Iнші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

6. ВАРТIСТЬ ТОВАРІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. Замовник здійснює оплату Товару за тарифами, які встановлюються Магазином та розміщені у відповідному розділі про оплату на веб-сайті Магазину за адресою: https://battlersport.com/ Mагазин залишає за собою право змінювати вартість Товарів (встановлені тарифи) у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин.
6.2. Оплата Товарів здійснюсться Замовником шляхом 100% передплати на розрахунковий рахунок Магазину через платіжний сервіс, який обирає Магазин на власний розсуд.
6.3. Замовник оплачує Товари Магазину у Національній валюті України-гривні, Сторони погодили, що еквівалентна вартість Товарів в доларах США сплачується Замовником у гривнях, відповідно до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день оплати рахунку за Товари Магазину.

6.4.У разі не здійснення оплати за Товари Магазину, останній не надає такі товари, в результаті чого даний Договір вважасться недійсним.

6.5. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Товарів (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Магазину.

ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ТОВАРІВ

7.1. Фактичний продаж та подальша відправка товарів починасться після оплати Замовником товарів Магазину, а також за необхідності авторизації на веб-сайті https://battlersport.com/ , шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дйсний Договір мас юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК Укрalни і є рівносильним Договору, підлисаному Сторонами. Bідповідно, Замовник, який авторизувався на веб-сайті та/або оплатив Товари, вважасться ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджусться з усіма його умовами.
7.2. Фактом надання Товарів Магазином є надання Замовнику є фактичний продаж та подальша відправка товаpів йому.
7.3. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Товарами Магазину, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору с подальшим користуванням Товарами Магазину.
7.4. Bci питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товарів, Замовник може з'ясувати у Магазину за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 даного Договору.
7.5. Факт отримания Товарів Замовником підтверджується отриманням доступу товару та/або Актом приймання-передачі наданих Товарів (далі — Акт), шо підписусться Сторонами або іх уповноваженими на це представниками.
7.5.1. Магазин, на письмову вимогу Замовника, эобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримания Акту підписати Його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту- свої письмові заперечення.
7.6. У разі, якшо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направления Замовнику Акту, на поштову адресу Магазину не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписания Акту, Магазин підписує Акт приймання-передачі наданих Товарів в односторонныому порядку.

8. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизації Замовника на веб-сайті https://battlersport.com/ . Вважається укладеним на невизначений строк i діє до моменту його відкликания Магазином та/або до повного виконания Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.

8.2. Mагазин залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь- який момент на свій розсуд. У разі винекнення Магазином змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на веб-сайті Магазину, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при іх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту Магазину.

8.3. 3 моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
8.4. Для відмови від отримання товарів Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі товари
8.5. Договір вважасться автоматично припиненим (розірваним) у випадку, коли Замовник в повному обсязі скористався Товарами Магазину, за які була внесена оплата.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконания умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняс винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

9.4. Bсi cпори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

9.5. Якшо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Mагазин не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Товарів Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Магазину, а саме - настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) з сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якшо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обетавин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові ді, громадські заворушения, епідемії, блокади, пожежі, эемлетруси, інші природні явиша, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання товарів, прийняття актів держанних органів та інші незалежні від Сторін обставини, шо унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинения дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

10.3. Якшо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконания зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків

11. IНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, шо в ньому використовусться та, відловідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.
11.2. Договір, правила отримання Товарів Замовником, що розмішуються на веб-сайті Магазину, розташованому в мережі інтернет за адресою: https://battlersport.com/ складають єдиний договір між Магазином і Замовником.

11.3. Кожна Сторона гарантує іншій, шо володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

11.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизація, внесення в бази даних Магазину, в тому числі в електронні, накопичення, зберігания, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Магазином персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

11.5. Mагазин: не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, шо надасться Замовником при оформленні замовлення Товарів. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.
11.6. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
11.7. Замовнику надасться право на використання Товарів Магазину виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
11.8. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну іiнформацію, отриману в результаті виконання цыого Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагасться державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11.9. Магазин має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Товарів за даним Договором. При цьому Магазин гарантує та підтверджує, шо розміщена на веб-сайті Магазину поточна редакція цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Товарів за даним Договором, є дійсною.
11.10. 3 питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

12. РЕКВІЗИТИ МАГАЗИНУ

МАГАЗИН
ФОП Фролов Сергій Валентинович

Made on
Tilda